Polityka prywatności

 

Polityka prywatności sklepu 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Sklep internetowy Peela działa na mocy firmy MBB Mateusz Borowik z ul. Ciołka 30, 01-432 Warszawa jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@peela.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora Jako Administrator Twoich danych osobowych: Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy; rozpatrzenia reklamacji i zwrotu; przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklep Peela.pl; prezentowania Ci reklam; udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami; celach księgowych i podatkowych; przekazania Pani/Pana danych osobowych do Mbanku w związku z: świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). przekazania Pani/Pana danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: Mbank. Przetwarzamy następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, rozmiar – w celu zawarcia i wykonania umowy imię, nazwisko, adres email, rozmiar – w celach marketingowych Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: biuro@peela.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie. Nie będziemy profilować Twoich danych.

W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie Peela.pl pliki cookies. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres mailowy biuro@peela.pl 

 
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl